HABARLAR

Nesil terbiýesi — pederleriň paýhasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýaş nesil barada edilýän aladalar giň gerime eýe bolýar. Çünki sagdyn ruhly, berk bedenli, sagdyn pikirlenmegi başarýan her bir ýaş nesil ýurduň geljegi hasaplanýar. Döwletimiziň Garaşsyzlygyny hem-de Bitaraplygyny berkidýän, halkyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen aýdyň maksatlarda, ýurdumyz we dünýä derejesinde gazanylýan üstünliklerde jemgyýetimiziň esasy bölegini düzýän ýaşlaryň orny diýseň uludyr. Ruhubelent ýaş nesiller — ata Watanymyzyň ezizliginiň hem-de mukaddesliginiň berk binýadydyr.

Ýaraşygy bu dünýäň

Gahryman Arkadagymyzyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabyndan: «Ene» diýmegiň özi ähli gowy zatlary aňladýandyr. Şonda diňe «söýgi» diýen düşünje bärden gaýdýar. Ene biziň üçin ähli gowy zatlaryň, ynsanlyga mahsus asylly ýörelgeleriň jemini aňladýar. Şonuň üçinem ene iň mähriban we mukaddes ynsandyr. Eneler biziň üçin ähli baýlyklaryň seresidir. Olar ýanymyzdaka, dünýämiz doludyr. Mertler Watany beýgeldýär, Watan hem öz ogullaryny beýgeldýär. Şol beýikligi bolsa, ilki bilen, mähribanlyk döredýär. Mähribanlyk bilen ynsana dünýäni söýmek duýgusy ornaýar. Ol duýgy eneden gaýdýar. Ene iň gowy gylyk-häsiýetleriň, şeýle hem söýgä gurşalan duýgularyň, mähribanlygyň ýaradylyşa serpaýydyr». Dünýä ineniňden mähriban ynsana gözüň düşýär, mana düşünmeseň-de, mährem seredişi, ýüzüňe gülüp bakyp aýdýan şirin sözleri, söýgüläp üwreýşi onuň saňa iň golaý ynsandygyny duýdurýar. Ilkinji sözümiziň eneden başlanýandygy üçinmi, bu söz hemişe diliň senasy bolup, tä ömrüň ahyryna çenli gursagyňda ýaňlanyp durýar.

Mähribanlygy mertebeläp

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze eseri bilen serpaýlamagy bagtyýar hem agzybir ilimizi uly ruhubelentlige atardy. Her bir döwür jemgyýetiň ösüşinde yz galdyrýan täze gymmatlyklary, şol gymmatlyklary dörediji şahsyýetleri öňe çykarýar. Ol gymmatlyklar diňe bir şu günki jemgyýetiň ösüşi däl, eýsem, geljekki nesliň ýaşaýyş mümkinçilikleriniň kuwwatly bolmagyna hem täsir edýär. Olar uly terbiýeçilik ähmiýete eýedir. Tebigy zehinini, başarnygyny adamzat durmuşyna oňyn täsir ýetirjek haýyrly işlere bagyşlan şahsyýetler öz adyny taryha ýazmak bilen birlikde, milletiň mertebesini belende göterýärler, ýurduň ösüşine, nesilleriň terbiýesine oňyn täsir edýärler. Gahryman Arkadagymyz täze edebi-filosofik eserinde ömrüniň manyly menzilleri, durmuş ýatlamalary, gymmatly pikir-garaýyşlary hakynda söhbet edýär. Mähriban Arkadagymyz täze kitabynda halkymyzyň milli ýörelgeleri, gymmatlyklary, aýratynlyklary, olary ýaş nesli döwrüň ruhuna laýyk terbiýelemekde peýdalanmagyň maksatlary barada hem giňişleýin pikir ýöredýär. «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabyň «Watan — enäniň kalby» atly bölümini okaýarkaň, Watan mukaddesligi, ene-ata mähribanlygy, olara hormat-sarpanyň, gadyr-gymmatyň ähmiýeti ruhuňa ornaýar. Gahryman Arkadagymyzy

Zenan zeri bezände...

Ata-babalarymyz: «Islendik göwher hem syntgylanýandyr», «Ata-enäniň bahasy bolmaz, altyn-kümşüň könesi bolmaz», «Sabyr düýbi sap altyn», «Bedew jul içinde, göwher kül içinde», «Göwher her näçe ýeriň düýbünde bolsa-da, gymmatyny ýitirmeýär. Tozan näçe asmana galsa-da, tozanlygyna galýar» diýip, durmuşyň manysyny zer bilen deňeşdirip, altyn-kümşüň, göwher daşlaryň gymmatyny dürli nakyllaryň, pähimleriň üsti bilen nesillere miras galdyrypdyrlar. Öz milli şaý-seplerini söýmeýän zenan, oňa guwanmaýan halk ýok bolsa gerek. Bu günki güne çenli şaý-sepleriň ýasalyşy, görnüşleri, hili dünýä ýüzünde has-da kämilleşdirildi. Häzirki wagtda dünýä belli zergärler bar. Olar zenanlar üçin asmanda ýalkym saçýan ýyldyzlary ýere düşüren ynsanlar hasaplanylýar. Aslynda, zer zenany bezeýär. Gijäni ýyldyzlar, zenany şaý-sepler bezeýär. Ýöne bu günki gün zeri bezeýän zergär zenanlar hem az däl. Asly taýwanly meşhur zergär Sindi Çao hem şolaryň biridir.

Oýunjaklar üçin sebet

Eger-de siziň çagalaryňyzda ýumşak oýunjaklar köp bolsa, onda olary saklamak üçin sebet hökman gerekdir. Matadan tikilen sebet çaga otagyny giňeltmäge kömek edýär. Gerekli esbaplar:

Öý bikesi öwrense...

Duza ýatyrylan gyzyl bolgar burçy Gerekli önümler: 3 kg gyzyl bolgar burçy, 1 düwüm sarymsak, 1 çemçe duz, 1 käse ýag, 1 çaý çemçe sirke, ýarym bogdak ot.

Täleýnama Ýyldyzlar näme diýýär? Oktýabr 2023

HAMAL Guzy 21.03 — 20.04 Oktýabr hamallar üçin dürli wakalardan doly bolar. Işiňiz bilen bagly käbir çözülmeli meseleleri göz öňüne tutsaňyz, aýyň başyndan biliňizi berk guşamaly bolarsyňyz. Sagdyn pikirlenmek size edil howa ýaly möhüm. Kärdeş ýoldaşlaryňyz bilen ysnyşykly gatnaşyk saklamak işiňizi ýeňilleşdirer. Gabanjaňlygyňyzy aýryp, ünsüňizi işiňize gönükdirmek maşgala durmuşyňyzy hem ýeňilleşdirer. Oktýabr aýy üstünlik gazanmak aňsat düşmese-de, aýyň ahyryna çenli eden tagallalaryňyz öz miwesini berer. Ýyldyzlar size duýguçyl hereket etmekden gaça durmagy maslahat berýär. Çykdajyňyzy we girdejiňizi deňagramly saklamagy başarmasaňyz, maddy ýagdaýyňyz durnuksyz bolup biler. Umuman, bu döwürde hamallar özlerini rahat alyp baryp, durmuşyň akymyna görä hereket etmeli bolarlar.

Ertirlik

Mähriban okuwçylar, altyn güýzüň ilkinji günlerinden ir säher bilen ak mekdeplere rowana bolýansyňyz. Her gün irden ertirlik edinmek bolsa hökmanydyr, saglygymyz üçin peýdalydyr, mekdepde işjeňligiňiz üçin hem gerekdir. Biz žurnalymyzyň şu sanynda ýeňil ertirlikleriň biriniň taýýarlanylyşyny size öwretmegi makul bildik. Gerekli önümler:

Bagyndan bagt tapan

Ogulşirin Ýazdurdyýewa ýaşlygyndan käbesi, Zähmet Gahrymany Patma ejäniň göreldesine eýerdi. Tagtabazar etrabynyň Sandykgaçy geňeşligindäki bagçylyga ýöriteleşdirilen adybir daýhan birleşiginde bagbançylyk bilen meşgullanyp başlady. Toprak, howa şertlerimize uýgunlaşan we bol hasyl berýän dürli görnüşli miweli baglary hem-de üzümi ösdürip ýetişdirmekde, olardan bereketli hasyl almakda baý tejribe toplady. Bu ugurda oňa ilki bagban ejesi halypalyk edip, özüniň bilýänlerini yhlas bilen öwretdi. Ýaş bagban 1981-nji ýylda häzirki S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetine okuwa girýär hem-de ony üstünlikli tamamlap, alym-agronom bolup dogduk obasynda işe başlandan baglary sapmak, ýaş nahallary ýerli şertlerde ýetişdirmek bilen içgin gyzyklanýar. Ýaş hünärmen Baýramaly etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginde zähmet ýoluny dowam edýär. Işbaşarjaň zenanyň diňe bir daýhançylyk tejribesini däl, ýokary guramaçylygyny-da göz öňünde tutup, ony Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň şu daýhan birleşigindäki ilkinji guramasyna ýolbaşçy edip belleýärler. Soňra «Parahat» daýhan birleşiginiň başlygynyň medeniýet işleri boýunça orunbasary bolup işleýär.

Bagbanlar maşgalasy

Awtoulaga ullakan sebedi tas goşýumruk ýaly diýdiriberýän garalydan doldurylan aýal mündi. Ulagdakylaryň ünsüni, ähli zatdan beter, onuň gyzyl garalylary çekdi. Sebedini özi oturmazdan öň ýerleşdiren aýal oňa ymsynyp sereden oglanjygyň eline iki sany garalyny tutdurdy-da: — Öýüňize baraňsoň, ýuwup iýgin! — diýdi.